За Нас

А/Ц АРТ КУЛ ДООЕЛ Скопје е фирма чија главна дејност е увозот, трговијата, инженерингот и изведбата на инсталации во областа на греење,  ладење и климатизација.
Работите за изведување на инсталација за климатизација опфаќаат активности на монтажа на каналски развод за дистрибуција на воздух, изработен од поцинкуван лим или полиуретански предизолирани канали, монтажа на опрема за климатизација (клима комори, вентилатори, дистрибутивни елементи), нивно меѓусебно поврзување и пуштање во работа. На процесот на изведување на работите за монтажа на инсталација за климатизација им претходат работи за подготовка и проверка на проектните решенија, како и потребни работи на самиот објект, размерување и споредување на проектното решение со стварно изведбена состојба, изработка на каналите во работилница и фазонските елементи и сл.
Нашата визија е зголемен број на задоволни коминтенти, интегрирање на опрема со најнова технологија како и работење по највисоки стандарди за квалитет, како би ја задржале и зголемиле довербата на нашите клиенти.
 
Назив: Друштво за услуги А/Ц АРТ КУЛ ДООЕЛ Скопје
Правна форма: Д.О.О.Е.Л. Друштво со Ограничена Одговорност на Едно Лице
ЕДБ: MK4057014525064
Матичен број: 6945660

Жиро сметка:  290 000 001 641 970
Депонент банка: ТТК Банка А.Д. Скопје

Адреса: Бардовци, ул. 4 бр. 3
Место: СКОПЈЕ
Моб.: + 389 (0) 75 404 688
Тел.:  + 389 (0) 2 6121 788
емаил:  klima@klima.mk
контакт лице: Горан